Header_orange

Kursinformation

Hållbarhetskommunikation

Hållbarhet - cirkulär omställning, Agenda 2030

Omfattning:  

2 x 4 timmar inkl paus.

Om utbildningen

CSR Västsveriges utbildning i Hållbarhetskommunikation hjälper verksamheter lägga grunden för sin hållbarhetskommunikation.

För att kunna kommunicera på rätt sätt, behöver man säkerställa att det finns en stabil grund i verksamhetens hållbarhetsarbete. Därför kommer den här workshopen att inleda arbetet med att identifiera påverkan, såväl positiv som negativ. Samt att uppmärksamma verksamhetens främsta möjligheter och risker. En workshop kommer att bli första steget för att definiera vad hållbarhet betyder för verksamheten.

Som deltagare kommer du att få både goda exempel och verktyg för att konkretisera företagets hållbarhetsarbete och hitta ert budskap. Med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte med andra deltagare, ger utbildningen förutsättningar för en transparent kommunikation och ett stärkt varumärke. 

Utbildningen innehåller kunskap och verktyg om bland annat de Globala målen, att göra en hållbarhetsanalys, målgrupper och normkritik, prioritera i hållbarhetsarbetet och en introduktion till hållbarhetsredovisning


Du kommer att lära dig

CSR Västsverige har för avsikt med utbildningen är att höja deltagarnas kompetensnivå, teoretiskt och praktiskt avseende hållbarhet generellt, och hållbarhetskommunikation specifikt. Med ökad kunskap och praktiska verktyg kommer deltagarna bli bättre rustade för den omställning verksamheterna behöver. Som en del av utbildningen för ökad kunskap och metodutveckling i hållbarhetskommunikation ingår delar avseende den interna arbetsmiljön, arbetsorganisationen och möjlighet att se och bryta diskriminerande strukturer, attityder och normer på arbetsplatsen. Det ingår också delar för den externa hållbarhetskommunikationen i syfte att stärka varumärket och verksamhetens möjlighet att minimera risker och maximera nytta för samhället genom sin kärnverksamhet.


Utbildare

Kursen kommer hållas av två projektledare på CSR Västsverige som har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. En av de två projektledarna har minst fyra års universitetsutbildning i hållbarhet och har bedrivit utbildning i Hållbarhetskommunikation i CSR Västsveriges regi sedan tidigare. Projektledarna har egen erfarenhet av att arbeta praktiskt med hållbar verksamhetsutveckling och hållbarhetskommunikation i många år. Verktygen som kommer att användas under utbildningen är väl beprövade och utvärderad.


Del 1. Identifiera och formulera sitt NULÄGE 4 timmar Hållbarhet – vad betyder det för oss? Hur arbetar vi med kommunikation kopplat till hållbarhet idag? Internt? Externt? Målgrupper? Kanaler? Kortsiktigt? Långsiktigt? Operativt? Strategiskt? Varför ser det ut som det gör? Identifiera vår värdekedja och analysera kommunikationen kopplat till den. Var har vi våra styrkor? Svagheter? Outnyttjade möjligheter? Internt respektive externt. Är vi särskilt starka eller svaga avseenden kommunikationen av olika delar av hållbarhetsarbetet; miljömässigt, socialt eller ekonomiskt? Kopplar vi an vårt hållbarhetsarbete till Agenda 2030? För att kommunicera ett hållbarhetsarbete måste det föregåtts av insatser som genomförts och resultatet följts upp. Hur har verksamheterna gjort sina väsentlighetsanalyser? Hur kan man göra en väsentlighetsanalys?

 
Att göra: Genomför en risk- och konsekvensanalys avseende kommunikationen av vårt hållbarhetsarbete, för identifierade områden som behöver förstärkas, förändras, utvecklas. Detta görs genom att identifiera sin värdekedja, utifrån verktyget Hållbarhetsanalys.
 
Del 2. Identifiera och formulera sitt ÖNSKADE LÄGE & hur man når dit 4 timmar Vad vill vi uppnå med vår hållbarhetskommunikation? Internt och externt? För vem/vilka målgrupper? Hur ska det märkas/uppfattas? Vem behöver involveras? Hur får vi kommunikationen att bli ett strategiskt verktyg i implementeringen av hållbarhetsarbetet internt respektive externt. Hur får vi våra medarbetare och eller kunder/leverantörer att göra mer hållbara val? Vad kan vi påverka och vad har vi bara att förhålla oss till? Vilka möjligheter resp fallgropar finns? 
 
Att göra: Arbeta med verktyget ”En hållbar framtid” Hur har andra gjort? Genomgående ges exempel på hur andra arbetat med kommunikation kopplat till hållbarhet, både lyckade och mindre lyckade exempel. Utbildningen kommer även innehålla kommunikationsbyrån Westander tips för en hållbar kommunikation där deltagarna får översätta tipsen in i sin egen verksamhet. Utbildningen kommer även innehålla en grundläggande presentation av lagkravet om Hållbarhetsredovisning. Även om lagkravet omfattar större bolag är det viktigt att som potentiell leverantör till de större bolagen kunna presentera hur man arbetar med de aspekter som ingår i lagkravet.

Anmälningsinformation

Antal platser: 20
Antal anmälda: 14
Sista datum för anmälan: 2022-01-03
Logga in för fler alternativ

Tillfällen

2022-01-18 08:30 - 12:30
Plats: Digitalt. Läraren skickar ut mer info innan kursstart.
Ansvarig: CSR Västsverige

2022-01-25 08:30 - 12:30
Plats: Digitalt. Läraren skickar ut mer info innan kursstart.
Ansvarig: CSR Västsverige